Statut Fundacji Głos Serca

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Fundacja Głos Serca zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja ustanowiona została przez Huberta Szymona Płusa (zwanego dalej Fundatorem), aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Wyszyńską w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul. Francesco Nullo 3, w dniu 7 kwietnia 2014 roku, rep. A nr 1487/2014.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa
narodowego.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§5

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji

Cele i zasady działania Fundacji.
§ 6

Celami Fundacji są:

1. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. działalność charytatywna,
4. działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6. działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn,
7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9. przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym,
10. wszechstronne działania na rzecz integracji środowiska,
11. działalność na rzecz osób pokrzywdzonych przez los i w wypadkach losowych
12. rehabilitacja społeczna i zawodowa,
13. działalność na rzecz osób starszych, umierających, pozostających w śpiączce lub w
innych stanach ograniczających aktywność fizyczną lub psychiczną,
14. działalność na rzecz profilaktyki i rehabilitacji,
15. działalność społeczna, oświatowa, kulturalna, naukowa, sportowa oraz
samopomocowa na rzecz środowiska i opieki społecznej, na rzecz sportu i
rekreacji,
16. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
17. rozwój i badania nad dźwiękoterapią,
18. propagowanie i wspieranie metod świadomego życia (mindfulness, techniki
medytacyjne, techniki oddechowe, relaksacyjne itp.),
19. propagowanie holistycznej myśli dbania o zdrowie i rozwój osobisty,
20. działania wspierające rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
21. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
22. działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

§ 7

Fundacja realizuje swe statutowe cele poprzez podejmowanie wszelkich, dozwolonych
prawnie działań, w szczególności poprzez:

1. organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji, wykładów, prezentacji i koncertów,
2. prowadzenie badań umożliwiających rozwój i wdrażanie innowacyjnych metod
profilaktyczno-rehabilitacyjnych,
3. działalność społeczną i edukacyjną,
4. organizowanie i udział w imprezach i akcjach zgodnych z celami realizowanymi przez
fundację,
5. pomoc rzeczową i finansową dla potrzebujących i pozyskiwanie darczyńców,
6. prowadzenie działalności wydawniczej,
7. współpracę z jednostkami badawczo rozwojowymi, uczelniami i innymi jednostkami w
kraju i za granicą w celu realizacji założeń statutowych,
8. współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji oraz
osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie i wsparcie dla działań fundacji,
9. działalność szkoleniową – doradczą, w tym organizację szkoleń dla bezrobotnych i
poszukujących pracy,
10. pozaszkolne formy edukacji,
11. kształcenie ustawiczne osób dorosłych,
12. organizowanie warsztatów terapeutycznych,
13. organizowanie wyjazdowych form doskonalenia umiejętności połączonych z
wypoczynkiem,
14. działalność profilaktyczno-terapeutyczną.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.

§ 10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

Władze Fundacji.
§ 11

Jedyną władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu członków Zarządu. Członków
wchodzących w skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
2. Członkowie powoływani są na czas nieoznaczony.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych członków Zarządu,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) zdarzeń nagłych, przerywających pełnienie funkcji, tj. śmierci, odwołania,
d) rozwiązania Fundacji.

4. W razie wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3, wyboru kandydata na miejsce
ustępującego członka dokonują pozostali członkowie Zarządu w głosowaniu tajnym
uchwałą podjętą bezwzględna większością głosów, przy obecności wszystkich
członków Zarządu.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów finansowych,
b) sprawowanie zarządu majątkiem fundacji,
c) opracowywanie sprawozdań z działalności fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych fundacji oraz nadawanie im
regulaminów organizacyjnych,
f) prawo do odwołania członka zarządu nie wypełniającego zadań określonych w
statucie i regulaminach Fundacji,
g) ustalanie zasad wynagradzania pracowników fundacji,
h) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej,
i) przestrzeganie woli fundatora,
j) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informacje o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w niniejszym statucie.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób Reprezentacji
§ 14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:

a) Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie,
b) dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana Statutu
§ 15

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji uchwałą podjętą bezwzględna
większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze uchwały podjętej bezwzględna większością głosów, przy
obecności wszystkich członków Zarządu.

Likwidacja Fundacji.
§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i
dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględna
większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Translate ▼